Cập nhật chính sách cho Đối tác kinh doanh và Masters

Dựa theo tình hình thị trường, và cân đối quyền lợi giữa các bên: Đối tác kinh doanh, Người dùng và Công ty, ONUS sẽ thực hiện điều chỉnh chính sách dành cho Đối tác và Chuyên gia (Master). 

  • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/08/2022.
  • Xem chi tiết Chính sách kinh doanh của ONUS tại đây.

Các nội dung cập nhật chính bao gồm:

1. Thay đổi tỷ lệ hoa hồng Đối tác/Chuyên gia 

Đối tác và Chuyên gia sẽ được chia sẻ hoa hồng phát sinh từ các giao dịch Quy đổi, Futures của người dùng theo tỷ lệ 70/30 (Đối tác nhận 70%, Chuyên gia nhận 30%). Nếu người dùng không chọn Chuyên gia, đối tác giới thiệu sẽ nhận 100% hoa hồng theo chính sách kinh doanh.

2. Điều chỉnh hoa hồng đối với các tính năng

ONUS sẽ thay đổi hoa hồng áp dụng đối với một số tính năng theo bảng dưới. Cụ thể thay đổi bao gồm: 

  • Chỉ áp dụng trả hoa hồng Lãi qua đêm đối với VNDC và USDT, tạm dừng đối với các tài sản khác.
  • Điều chỉnh hoa hồng Quy đổi, Futures và Launchpad. 
  • Tăng hoa hồng P2P. 

Các tính năng khác vẫn giữ nguyên mức hoa hồng như cũ.

3. Chính sách thay đổi Master

Người dùng có quyền thay đổi Master sau một khoảng thời gian cụ thể kể từ thời điểm theo dõi Master đó, chi tiết như sau:

Ví dụ: Người dùng A lựa chọn anh Nguyễn Văn P. làm Master của mình. 

  • Nếu anh P. là ĐTKD cấp Broker, người dùng cần chờ 24h kể từ thời điểm thêm Master để thay đổi sang Master khác. 
  • Tương tự, nếu anh P. là ĐTKD cấp Regional, người dùng cần chờ 07 ngày kể từ thời điểm thêm Master để thay đổi sang Master khác.