Mở 06 Farming Pool cho ONUS

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ ONUS, bắt đầu từ 18h00 25/10/2021, đội ngũ kích hoạt 06 Farming Pool cho ONUS. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool ONUS – DKAI 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 5,000 DKAI sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 30 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).

2. Farming Pool ONUS – BECO 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 20,000 BECO sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 30 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).

3. Farming Pool ONUS – TRX 60 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 10,000 TRX sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 60 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).

4. Farming Pool ONUS – RICE 60 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 10,000 RICE sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 60 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).

5. Farming Pool ONUS – ATS 30 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 10,000 ATS sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 30 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).

6. Farming Pool ONUS – KAI 60 ngày

Hàng ngày, tổng phần thưởng 10,000 KAI sẽ được trả cho tất cả thành viên tham gia Pool. Số lượng này được chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool, tính theo số dư vào lúc 0h00 mỗi ngày. Phần thưởng được trả hàng ngày, rút được ngay.

Để tham gia, người dùng cần nạp tối thiểu 500 ONUS vào pool Farming này. Lượng tài sản này bị tạm khóa trong vòng 60 ngày và sẽ được mở khóa sau khi kết thúc pool. Farming pool này không hỗ trợ unstake (rút trước hạn).