ONUS Voting: Thay đổi điều kiện chia sẻ doanh thu

Theo cơ chế hiện tại của ONUS Shares, khi tổng doanh thu của ONUS trong chu kỳ quản trị thấp hơn 5,000,000,000 VNDC, nhằm đảm bảo các chi phí vận hành, nghiên cứu & phát triển, thành viên ONUS Shares sẽ tạm dừng nhận chia sẻ doanh thu. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người nắm giữ ONUS, đội ngũ đề xuất phương án: Duy trì chia sẻ doanh thu cho thành viên ONUS Shares ngay cả khi tổng doanh thu của ONUS trong chu kỳ quản trị thấp hơn 5,000,000,000 VNDC.

Thành viên ONUS Shares vui lòng bầu chọn Đồng ý/Không đồng ý triển khai phương án này thông qua ONUS Voting. 

  • Nếu tỷ lệ Đồng ý lớn hơn 50%, đề xuất được thông qua. Từ chu kỳ quản trị số 5, thành viên ONUS Shares vẫn được chia sẻ 20% doanh thu nếu doanh thu của ONUS dưới 5 tỷ VNDC.
  • Nếu tỷ lệ Đồng ý nhỏ hơn 50%, đề xuất bị huỷ bỏ. Từ chu kỳ quản trị số 5, ONUS Shares không chia sẻ doanh thu nếu doanh thu của ONUS dưới 5 tỷ VNDC.

Chi tiết Voting

  • Thời gian: Từ 17h00 ngày 09/01 đến 17h00 ngày 10/01
  • Tại: Mục Voting trong tính năng ONUS Shares.
  • Điều kiện tham gia: Bạn phải là thành viên của ONUS Shares để theo dõi và tham gia quá trình bầu chọn. Sức mạnh phiếu bầu (Voting Power) được tính theo số điểm vONUS* của bạn.

(*) vONUS là điểm số bạn sẽ nhận được khi tham gia các Pool tại ONUS Shares. Điểm vONUS cũng chính là Voting Power (Sức mạnh phiếu bầu) của bạn. Voting Power càng cao, ý kiến của bạn càng có sức nặng trong các chương trình bầu chọn cho các quyết định quan trọng của ONUS. Ngoài ra, người có càng nhiều điểm vONUS, càng có nhiều quyền lợi đặc biệt khác. Xem chi tiết tại đây.