Search results for tag: ONUS Shares v3

ONUS Voting: Thay đổi điều kiện chia sẻ doanh thu

Theo cơ chế hiện tại của ONUS Shares, khi tổng doanh thu của ONUS trong chu kỳ quản trị thấp hơn 5,000,000,000 VNDC, nhằm...

Chính thức ra mắt, hướng dẫn tham gia ONUS Shares v3.0

ONUS Shares là tính năng được đội ngũ ONUS đặc biệt chú trọng nghiên cứu, liên tục nâng cấp nhằm phát triển tối đa...