Search results for tag: vip

Nâng cấp cơ chế quyền lợi cho thành viên VIP

Để gia tăng quyền lợi cho khách hàng thân thiết, ONUS đã thiết lập các cấp độ thành viên từ VIP 0 tới VIP...

Cập nhật chính sách cho tài khoản VIP và Đối tác kinh doanh

Tiếp thu những góp ý từ cộng đồng, ONUS sẽ bổ sung một số điều khoản nhằm gia tăng quyền lợi cho tài khoản...