Tạm dừng các giao dịch đối với LiveTrade token (LTD)

Theo kế hoạch, dự án LiveTrade sẽ tiến hành chuyển đổi Smart Contract mới cho LiveTrade Token (LTD). Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS sẽ tạm dừng tất cả các giao dịch đối với token LTD, bao gồm giao dịch Off-chain, giao dịch On-chain, Quy đổi, giao dịch P2P. 

Thời gian bảo trì: Từ 20h00 ngày 24/02/2022 đến 20h00 ngày 25/02/2022.

Sau khi bảo trì hoàn tất, toàn bộ các tính năng đối với LiveTrade token (LTD) sẽ được mở lại, tuy nhiên ONUS sẽ ngừng hỗ trợ cổng giao dịch On-chain đối với LTD qua mạng KardiaChain. Khách hàng vẫn có thể giao dịch On-chain LTD thông qua mạng Binance Smart Chain. 

Lưu ý:

  • Trong thời gian bảo trì, khách hàng vui lòng không gửi LTD tới ứng dụng ONUS.
  • Sau khi bảo trì, toàn bộ số lượng LTD lưu hành trên ứng dụng ONUS sẽ là token LTD theo smart contract mới. ONUS ngừng hỗ trợ LTD theo smart contract cũ. Khách hàng cần lưu ý khi giao dịch On-chain.
  • Mọi trường hợp chuyển On-chain LTD vào ONUS trong thời gian bảo trì (cả 2 mạng KRC20 và BEP20) hoặc chuyển nhầm LTD theo smart contract cũ vào ONUS sẽ không được ghi nhận. Bạn vui lòng liên hệ với LiveTrade qua email [email protected] để được hỗ trợ xử lý.