Thông báo: Thu hồi và hoàn trả phí Funding tại 07h00 ngày 15/11/2023

Do ảnh hưởng từ thời gian bảo trì, Funding Rate của nhiều cặp giao dịch trên ONUS Pro tại thời điểm 7h00 ngày 15/11 bị ảnh hưởng, dẫn tới chênh lệch so với giá tiêu chuẩn. 

Để đảm bảo công bằng cho toàn bộ người dùng, ONUS sẽ thu hồi và hoàn trả tất cả phí Funding đã thu, đã trả tại thời điểm 7h00 ngày 15/11.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS Pro,