Search results for tag: arbitrum nova

Tìm hiểu về Arbitrum One – Giải pháp dành cho các ứng dụng DeFi và NFT

Arbitrum One là sản phẩm chính của nền tảng Arbitrum, hoạt động dựa trên công nghệ Optimistic Rollup và dành cho thị trường DeFi...

Tìm hiểu về Arbitrum Nova, giải pháp dành cho các ứng dụng Social và Gaming

Arbitrum Nova là gì? Tìm hiểu về sự khác nhau giữa Arbitrum One và Arbitrum Nova, cách hoạt động và đặc điểm nổi bật...