Search results for tag: LTD

Tạm dừng các giao dịch đối với LiveTrade token (LTD)

Theo kế hoạch, dự án LiveTrade sẽ tiến hành chuyển đổi Smart Contract mới cho LiveTrade Token (LTD). Để hỗ trợ quá trình chuyển...