Search results for tag: USTC

Kế hoạch chuyển đổi LUNC, USTC và chương trình Airdrop LUNA mới

Để đồng nhất với kế hoạch sản phẩm của Terra (LUNA), căn cứ theo lịch chuyển đổi của Binance, ONUS sẽ đổi tên mạng...