Kế hoạch huỷ niêm yết 04 cặp giao dịch SLPVNDC, GLMRVNDC, MDTVNDC, AUDIOVNDC trên ONUS Pro

Đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết 04 cặp giao dịch SLPVNDC, GLMRVNDC, MDTVNDC, AUDIOVNDC trên ONUS Pro theo kế hoạch sau:

  • 16h00 ngày 15/05/2024: Huỷ niêm yết 2 cặp giao dịch SLPVNDC, GLMRVNDC.
  • 16h00 ngày 16/05/2024: Huỷ niêm yết 2 cặp giao dịch MDTVNDC, AUDIOVNDC.

Cụ thể:

Với 02 cặp giao dịch SLPVNDC, GLMRVNDC.:

  • 16h00 ngày 15/05/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp SLPVNDC, GLMRVNDC., dừng nhận yêu cầu mở vị thế SLPVNDC, GLMRVNDC. mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.

Với 02 cặp giao dịch MDTVNDC, AUDIOVNDC:

  • 16h00 ngày 16/05/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp MDTVNDC, AUDIOVNDC, dừng nhận yêu cầu mở vị thế MDTVNDC, AUDIOVNDC mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.

Lưu ý quan trọng:

  • Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm này. ONUS Pro khuyến nghị người dùng chủ động quản lý vị thế trước thời điểm này để hạn chế rủi ro.
  • Tất cả các vị thế sẽ được đóng theo giá Mark Price (Giá đánh dấu) tại thời điểm dừng giao dịch và dự kiến xử lý hoàn tất trong 7 ngày.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.