Kế hoạch huỷ niêm yết 04 cặp giao dịch SNTVNDC, MBLVNDC, STPTVNDC và RADVNDC trên ONUS Pro

Đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết 04 cặp giao dịch SNTVNDC, MBLVNDC, STPTVNDC và RADVNDC trên ONUS Pro theo kế hoạch sau:

  • 16h00 ngày 13/05/2024: Huỷ niêm yết 3 cặp giao dịch SNTVNDC, MBLVNDC và STPTVNDC.
  • 16h00 ngày 14/05/2024: Huỷ niêm yết cặp giao dịch RADVNDC.

Kế hoạch cụ thể 

Với 2 cặp giao dịch SNTVNDC và MBLVNDC:

  • 16h00 ngày 13/05/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp SNTVNDC, MBLVNDC và STPTVNDC dừng nhận yêu cầu mở vị thế SNTVNDC, MBLVNDC và STPTVNDC mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.
  • Riêng với các vị thế của cặp giao dịch STPTVNDC sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm 17h17 ngày 13/05/2024.

Với cặp giao dịch RADVNDC:

  • 16h00 ngày 14/05/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp RADVNDC, dừng nhận yêu cầu mở vị thế RADVNDC mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.

Lưu ý quan trọng:

  • Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm dừng giao dịch. ONUS Pro khuyến nghị người dùng chủ động quản lý vị thế trước thời điểm này để hạn chế rủi ro.
  • Tất cả các vị thế sẽ được đóng theo giá Mark Price (Giá đánh dấu) tại thời điểm dừng giao dịch và dự kiến xử lý hoàn tất trong 7 ngày.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.