Công bố trang biểu phí giao dịch mới của ONUS

Đội ngũ xin công bố trang Biểu phí giao dịch chính thức của ONUS, trong đó nêu rõ các mức phí công khai mà ONUS áp dụng đối với các tính năng. Biểu phí này được áp dụng bắt đầu từ 0h00 ngày 13/12/2021 trên toàn phạm vi ứng dụng ONUS.  

Các nội dung chính của Biểu phí giao dịch

  • Khối lượng nạp On-chain tối thiểu đối với từng mạng lưới.
  • Phí bán VNDC trực tiếp
  • Phí giao dịch On-Chain (miễn phí Nhận, phí gửi theo phí gas của mạng blockchain).
  • Credit Line (công bố lãi vay và loại tiền giải ngân).
  • Điều chỉnh phí giao dịch P2P (biểu phí cho từng cấp VIP và quyền lợi cho thành viên ONUS Shares).

Đối với người dùng tham gia ONUS Shares

Người dùng nạp từ 100 ONUS vào ONUS Shares sẽ được miễn phí khi tạo đơn mua/bán P2P và áp dụng phí theo biểu phí khi khớp lệnh P2P do người khác đặt lệnh.

Xem Biểu phí giao dịch chính thức của ONUS tại đây.