Giảm mức nhận On-chain tối thiểu đối với mạng ERC20

Để giúp mọi người dễ dàng gửi tài sản số tới ứng dụng ONUS để giao dịch, bắt đầu từ hôm nay 23/09/2022, ONUS chính thức giảm mức nhận On-chain tối thiểu đối với mạng Ethereum (ERC20). 

Cụ thể, người dùng có thể gửi tài sản số từ các nền tảng khác tới ứng dụng theo mạng Ethereum (ERC20) với giá trị tối thiểu tương đương 200,000 VNDC, thay vì 1,000,000 VNDC như trước đây. 

Lưu ý: 

  • Để tránh rủi ro mất tài sản, người dùng vui lòng gửi số lượng tài sản với giá trị lớn hơn hoặc bằng 200,000 VNDC. 
  • Đối với các đơn có giá trị thấp hơn mức nạp tối thiểu, hệ thống ONUS không thể ghi nhận đơn nạp và không thể hỗ trợ khách hàng lấy lại tài sản. 

Xem chi tiết Biểu phí giao dịch của ONUS tại đây.