Kế hoạch bảo trì sàn giao dịch ONUS Pro

Nhằm nâng cấp hạ tầng máy chủ và nâng cao hiệu năng hệ thống, đội ngũ kỹ thuật sẽ bảo trì giao dịch hợp đồng tương lai tại ONUS Pro. 

Thời gian bảo trì: Từ 01h00 đến 05h00 ngày 15/06/2024

Lưu ý: 

  • Trong thời gian bảo trì, người dùng sẽ không thể thao tác với các vị thế đang mở, không thể mở thêm vị thế mới. 
  • Các vị thế của người dùng vẫn được duy trì trong quá trình bảo trì và hoạt động trở lại khi quá trình bảo trì hoàn tất. Tuy nhiên, khi hoàn tất bảo trì, các vị thế đang mở có thể gặp một số rủi ro do giá đã thay đổi trong quá trình bảo trì. 
  • ONUS Pro sẽ không áp dụng cơ chế Funding Rate trong thời gian bảo trì đến hết chu kỳ 7h00 ngày 15/06/2024. Sau khung thời gian này, cơ chế Funding Rate sẽ tiếp tục được áp dụng.

Người dùng vui lòng quản lý rủi ro và có kế hoạch giao dịch phù hợp. Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.