VND
USD
Tổng khối lượng 24h
– USD
Tổng khối lượng 24h (ONUS)
– USD
Tất cả
Watchlist
Xu hướng
Tăng giá
Giảm giá
1,675,242,016
+2.58%
89,106,313
+2.03%
25,756
+0.44%
14,888,359
+1.94%
4,146,573
+3.49%
15,799
+7.07%
25,824
+0.46%
188,224
-0.18%
3,236
+2.57%
11,773
+4.13%
3,490
+1.25%
499
+1.84%
732,498
+3.33%
167,852
+2.95%
372,119
+2.22%
9,848,944
+0.1%
159,972
+2.02%
14,365
+4.06%
1,892,083
+0.52%
309,689
+1.88%
Danh mục